تحصیلات لازم برای دریافت ویزاهای 189 و 190 و 489 استرالیا

برای اخذ امتیاز تحصیلات در سیستم ویزای مهارتی استرالیا ، متقاضی باید مدرک خود را در یکی از سازمان های ارزیابی کننده مطابقت کند. این سازمان ها مانند TRA – ACS – VET Assess ونظیر آنها هستند. این سازمان ها دانشگاه های ایران را به دو گروه  A و B تقسیم کرده اند که براساس نام دانشگاه امتیازدهی مینمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید. امتیاز مقاطع تحصیلی بشرح زیر است:

امتیاز تحصیلات
20 دکتری و یا معادل آن
15 فوق لیسانس
10-15 لیسانس براساس ارزیابی نهایی
10 فوق دیپلم
5 تحصیل در استرالیا بمدت دوسال
5 تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا

  زبان انگلیسی لازم برای دریافت ویزاهای 189 و 190 و 489 استرالیا

 

امتیاز

IELTS Speaking IELTS Listening IELTS Reading IELTS Writing PTE Academic
0 6 6 6 6 50
10 7 7 7 7 65
20 8 8 8 8 79

 

 امتیاز از سوی همسر متقاضی لازم برای دریافت ویزاهای 189 و 190 و 489 استرالیا

حداکثر امتیاز در این بخش 5 امتیاز بوده که با امتیازات زیر در زبان انگلیسی به دست می آید. در صورتیکه حتی در یکی از مهارتها نمره حداقل به دست نیاید، همسر متقاضی امتیازی کسب نخواهد کرد. این درحالیست که رشته تحصیلی همسر در همان گروهی باشد که رشته تحصیلی متقاضی قرار دارد و همچنین سن همسر باید کمتر از 44 سال باشد. چنانچه متقاضی قصد داشته باشد که از امتیاز این بخش بهره مند گردد باید مدارک تحصیلی همسر را نیز مانند مدارک تحصیلی خود دریکی از سازمان های ارزیابی کننده ارزیابی نماید.

امتیاز IELTS Speaking IELTS Listening IELTS Reading IELTS Writing PTE Academic
5 6 6 6 6 50

سابقه کاری مورد نیاز لازم برای دریافت ویزاهای 189 و 190 و 489 استرالیا

در این آیتم شما به ازاء سابقه کاری مرتبط با مدرک تحصیلی و تمام وقت بوده  بگونه ای که به ازاء آن شما حقوق دریافت کرده باشید؛ بشرط آنکه بتوانید سابقه کار خود را اثبات نمایید امتیازی بشرح جدول زیر کسب خواهید نمود. برای اثبات سابقه کاری مدارکی مانند قرارداد دوره همکاری، فیش حقوقی، لیست بیمه یا تمامی آنها مورد نیاز است. این مدارک باید مستند بوده و قابل استعلام ازسوی افسر ویزا  باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید.
نحوه امتیاز بندی به شکل زیر است:

امتیاز سال
0 تا 3 سال
5 3 تا 5 سال
10 5 تا 8 سال
15 8 سال به بالا

برای کسانی که سابقه کار دراسترالیا داشته باشند جدول زیر قابل محاسبه است:

امتیاز سال
0 تا 1 سال
5 1 تا 3 سال
10 3 تا 5 سال
15 5 تا 8 سال
20 8 سال به بالا

جدول سن  متقاضیان لازم برای دریافت ویزاهای 189 و 190 و 489 استرالیا

امتیاز سن نیز به اندازه سایر خصوصیات ذکر شده قبلی مهم است:

امتیاز سن
25 18 تا 24
30 25 تا 32
25 33 تا 39
15 40 تا 44
صفر 44 سال به بالا

 سایر موارد لازم برای دریافت ویزاهای 189 و 190 و 489 استرالیا

از موارد زیر نیز میتوان امتیاز کسب نمود :

مشخصات امتیاز
اسپانسرشیپ ایالتی در ویزای 190 5
اسپانسرشیپ ایالتی در ویزای 489 10
دوره تخصصی یکساله بعداز دوره تحصیلات دانشگاهی برای افرادی که در دانشگاه های استرالیا تحصیل کرده اند 5
آزمون ناتی 5